کاش بیشتر نسیم می وزید

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نـسـیـمـی دانـه را از دوش مـورچـه انـداخـت ؛
مـورچـه دانـه را دوبـاره بـر دوشـش گـذاشـت و بـه خـدا گـفـت :
گـــاهـی یــادم مـی رود کــه هـــسـتـی ؛ کـاش بیـشـتر نــسـیم مـی وزیـد ...

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.